Miljö och kvalitet


Miljöpolicy

Häggs Bildemontering är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Det innebär att vi:

 • arbetar för en miljömässigt sund utveckling. Miljöfrågor skall integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam verksamhet.
 • upprätthåller ett miljöledningssystem tillsammans med Märkesdemo. Miljöpolicyn ger riktlinjer för hur vi arbetar inom miljöområdet.
 • som minimistandard följer lagar och övriga krav som vår verksamhet berörs av. Målet är att förebygga och ständigt förbättra verksamheten ur miljöhänseende.
 • följer gällande rutiner och instruktioner. Genom utbildning uppmuntras all personal att ta personligt ansvar för miljöfrågor.
 • vår verksamhets miljöpåverkan utvärderas och övervakas kontinuerligt. Miljöaspekter identifieras, miljömål fastställs och miljöpåverkan reduceras eller i bästa fall elimineras.
 • strävar efter att använda utrustning inom verksamheten med minsta möjliga miljöpåverkan. Vid investeringar är miljöpåverkan beaktad.
 • för att säkerställa att effekterna av oavsiktliga utsläpp vid anläggningen blir så begränsade som möjligt finns beredskapsplaner. Dessa är utarbetade i samarbete med berörda myndigheter.
 • har en kommunikation som präglas av öppenhet och saklighet. Vår miljöpolicy finns tillgänglig för allmänheten på vår hemsida.

 

Kvalitetspolicy

Häggs Bildemontering är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Våra produkter och tjänster ska vara av sådan beskaffenhet att vi alltid tillfredsställer våra kunders önskemål och förväntningar. Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet. Vi ser kundens krav som lägstanivå och att överträffa deras förväntningar är ett mål för oss.

Detta vill vi uppnå genom att:

 • skapa ett kund/leverantörs förhållande ”teamwork” inom företaget där var och en ansvarar för kvaliteten inom eget ansvarsområde.
 • uppfylla åtaganden gällande våra intressenters krav.
 • endast acceptera krav som vi har förmåga och förutsättningar att klara av.
 • alltid kontrollera så långt det är möjligt att delen vi säljer passar till kundens bil.
 • utbilda, informera och organisera så att samtliga medarbetare gör rätt från början. 
 • ständigt arbeta med kvalitetsförbättringar.